Публічний договір про надання медичних послуг

Товариство з обмеженою відповідальність «Медичний центр «Інститут зору», в особі директора Скорупського Романа Сергійовича, що діє на підставі Статуту, надалі “Виконавець”, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, які звернулся до Виконавця за отриманням послуг, укласти цей Публічний договір про надання медичних послуг на умовах, що наведені нижче.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір має характер публічної оферти відповідно до чинного законодавства України (ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України); до цього Договору застосовуються також положення ст. 634 Цивільного кодексу України. Умови Договору є однаковими та обов’язковими для всіх Замовників/Пацієнтів, які замовляють медичні послуги (далі – Послуги) Виконавця. Цим Договором визначаються порядок та умови надання Виконавцем кваліфікованих Послуг, що надаються відповідно до ліцензії Виконавця на провадження діяльності з медичної практики.  

1.2. Договір вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником/Пацієнтом, з іншої(надалі разом поіменовані Сторони), з моменту повного та безумовного акцепту (прийняття) Замовником/Пацієнтом усіх без винятку умов та положень цього Договору.

1.3. Замовник/Пацієнт гарантує, що він володіє цивільною дієздатністю, необхідною і достатньою для укладання та виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.4. Виконавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності з медичної практики, пов’язаної з виконанням цього Договору.

1.5. Виконавець здійснює свою діяльність керуючись Цивільним кодексом України Законами України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, “Про захист прав споживачів”, “Про захист персональних даних”, іншими нормативно-правовими актами, норми яких поширюються на діяльність медичних закладів, в тому числі щодо надання медичних послуг.

1.6. Надання медичних послуг здійснюється кваліфікованим персоналом Виконавця, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку, з використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних засобів і матеріалів. 

1.7. Місцем безпосереднього надання Послуги є медичний центр Виконавця розташований за фактичною адресою знаходження: м. Київ, вулиця Вишгородська, 69, клінічний корпус. Для Надання Послуг використовується обладнання Виконавця.

1.8. Визначення термінів:

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальність «Медичний цент «Інститут зору», ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2020 року № 554.

Замовник – фізична особа, яка володіє цивільною дієздатністю, достатньою для вчинення правочину за цим Договором,  що звернулася до Виконавця щодо Послуг, які мають бути надані безпосередньо Замовнику або Пацієнту, в інтересах якого діє Замовник.

Пацієнт – фізична особа, якій безпосередньо надаються Послуги Виконавцем відповідно до розміщеного Замовлення. Пацієнт може бути Замовником Послуг за наявності достатньої цивільної дієздатності відповідно до положень статей 31 та 32 Цивільного Кодексу України з урахуванням норм статей 38 та 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Сторони –    спільне найменування Виконавця та Замовника/Пацієнта при одночасному їх згадуванні у тексті цього Договору.

Послуга – перелік медичних та інших супутніх послуг, що надається Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Уся інформація щодо переліку послуг, їх вартості та інша викладені на офіційному Сайті Виконавця та безпосередньо за місцем провадження діяльності Виконавця.  

Медична послуга – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеня складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору.

Замовлення оформлений належним чином (по телефону або через Сайт Виконався) запит Замовника/Пацієнта, в якому визначений перелік Послуг, які бажає отримати Пацієнт від Виконавця. Підтверджуючи Замовлення, Замовник одночасно підтверджує, що надає згоду на обробку персональних даних Замовника та/або Пацієнта на умовах, встановлених цим Договором, надає інформовану згоду на проведення медичного втручання, проведення вибраного обстеження, медичного огляду ознайомлений з характером та ризиками, пов’язаними з таким можливим медичним втручанням та погоджується з умовами цього Договору.

Сайт Виконавця – веб-сайт Виконавця у мережі Інтернет, розміщений за адресою: www.instytut-zoru.com , який є офіційним джерелом інформування Замовників/Пацієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

2. Предмет договору

2.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику/Пацієнту Послуги належної якості та відповідно до діючих тарифів Виконавця, а Замовник/Пацієнт, у свою чергу, зобов’язується оплатити їх у порядку та на умовах, визначеному цим Договором.

2.2. Після оформлення Замовлення Замовник/Пацієнт підтверджує, що ознайомився з умовами цього Договору та надає свою добровільну згоду на виконання його умов.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Затверджувати та вносити зміни до розміщеного на Сайті Виконавця переліку та вартості Послуг, які надаються Виконавцем, повідомивши про такі зміни Замовника шляхом розміщення інформації на Сайті Виконавця або іншим доступним способом. 

3.1.2. При необхідності залучати заклади охорони здоров’я або фізичних осіб-підприємців, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та необхідну кваліфікацію.

3.1.3. Відмовити у наданні Послуг у випадку виявлення під час обстеження протипоказань до запропонованих методів лікування.

3.1.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, обмежувати надання Замовнику/Пацієнту медичної інформації.

3.1.5. Змінювати час надання Послуги у випадку непередбачуваної відсутності обраного Замовником/Пацієнтом медичного працівника або призначити іншого медичного працівника за згодою Пацієнта.

3.1.6. Вимагати від Замовника/Пацієнта виконання умов цього Договору.

3.1.7. У разі порушення Пацієнтом рекомендацій медичних працівників Виконавця щодо підготовки до надання Послуг, при некоректній поведінці Замовника/Пацієнта, зокрема порушенні правил внутрішнього розпорядку, відмові в наданні інформованої добровільної згоди Пацієнта, Виконавець має право розірвати цей Договір з моменту виявлення цих порушень зі сторони Замовника /Пацієнта. При цьому вартість Послуг, що фактично були надані, не підлягає поверненню.

3.1.8. Використовувати вказані Замовником/Пацієнтом контактні дані (адресу електронної пошти, номер телефону) для направлення повідомлень Замовнику /Пацієнту щодо порядку надання Послуг, результатів їх надання.

3.2. Виконавець зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно і якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

3.2.3. Забезпечити участь кваліфікованих медичних працівників для надання Послуг в межах виконання зобов’язань за цим Договором та забезпечувати відповідність місця надання Послуг державним санітарним нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, вимогам примірних табелів матеріально-технічного оснащення.

3.2.4. У своїй діяльності з надання Послуг використовувати методи діагностики та лікування, лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені до застосування в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2.5. Вести та зберігати медичну документацію за встановленими законодавством України формами. Надавати Замовнику/Пацієнту виписки з медичної документації, довідки та іншу медичну документацію.

3.2.6. Надавати Замовнику/Пацієнту медичну інформацію у межах і в порядку, визначених чинним законодавством України.

3.2.7. Своєчасно інформувати Замовника/Пацієнта у випадку неможливості надання Послуг за Замовленням повністю або частково.

3.2.8. Забезпечити режим конфіденційності щодо результатів надання Послуг відповідно Розділу 6 цього Договору та вимог законодавства про лікарську таємницю.

3.3. Права Замовника/Пацієнта:

3.3.1. Своєчасно отримувати якісні Послуги.

3.3.2. Отримати від Виконавця повну та достовірну інформацію про: місце надання Послуг, режим роботи Виконавця, перелік Послуг із зазначенням їх вартості та строків виконання, про умови надання та отримання цих Послуг; результати надання Послуг, стан свого здоров’я, результати обстежень та оглядів.

3.3.2. Самостійно визначати перелік Послуг, що входять до Замовлення, які він бажає отримати відповідно до цього Договору.

3.3.3. Обрати зручний для Замовника/Пацієнта спосіб оплати Замовлення з тих, що пропонуються Виконавцем.

3.3.4. На першочергове отримання послуг під час відвідування медичного центру Виконавця у визначений у Замовленні час.

3.3.5. Звернутися до Виконавця з пропозиціями, заявами, відгуками тощо щодо наданих Послуг.

3.3.6. Подати письмову заяву від власного імені на отримання медичної документації після надання Послуги. Така заява складається у Виконавця після засвідчення особи заявника або подається уповноваженим представником відповідно до встановленого законодавством порядку.

3.3.7. Анулювати Замовлення.

3.4. Пацієнт зобов’язаний:

3.4.1. Прибути до медичного центру Виконавця для отримання Послуги у визначені при оформленні Замовлення дату та час. 

3.4.2. Оплачувати вартість Послуг Виконавця відповідно до умов, передбачених Розділом 7 цього Договору

3.4.3. Належним чином виконувати умови цього Договору, дотримуватися правил надання Послуг за цим Договором, правил внутрішнього розпорядку Виконавця.

3.4.4. Надати достовірну інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Замовника/Пацієнта до надання Послуг та для отримання інформації про результати надання Послуг.

3.4.5. Інформувати медичних працівників Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта.

3.4.6. Дотримуватися рекомендацій Виконавця щодо правил підготовки до надання Послуг з метою сприяння забезпечення якості надання Послуг, достовірності результатів оглядів та обстежень, лабораторних досліджень з метою виключення факторів, які можуть вплинути на їх результати.

3.4.7. Інформувати Виконавця про обставини, що перешкоджають виконанню Замовником/Пацієнтом цього Договору

4. Згода на медичне втручання, обстеження, огляд

4.1. При підтвердженні Замовлення Замовник/Пацієнт погоджується, що:

– ознайомлений з характером кожної замовленої Послуги, ризиками медичного втручання/обстеження/огляду під час її проведення, правом вимагати припинення процедури, розуміє мету та характер медичного втручання/обстеження/огляду та надає згоду на медичне втручання, обстеження, огляд відповідно до Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” № 2801–XII від 19.11.1992.

– з метою врахування факторів, які можуть впливати на результати надання Послуг повідомив медичного працівника Виконавця про лікарські засоби, які застосовує Пацієнт, про всі відомі вади, хвороби, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, іншу суттєву інформацію про стан здоров’я Пацієнта;

– мав можливість задавати будь-які питання стосовно Послуг, які надаються Виконавцем.

4.2. Замовник/Пацієнт підтверджує надання Інформованої згоди пацієнта на проведення діагностики та лікування за формою, затвердженою Наказом МОЗ України від 14.02.2012 № 110 шляхом підтвердження Замовлення. 

4.3. Згода на медичне втручання може бути відкликана Замовником/Пацієнтом до безпосереднього надання Послуг Виконавцем.

5. Персональні дані Замовника/Пацієнта

5.1. При оформленні Замовлення Замовник/Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі, необхідному для оформлення, підтвердження, оплати Замовлення та надання Послуги.

5.2. Факт оформлення Замовлення засвідчує надання Замовником/Пацієнтом згоди Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником якої є Виконавець.

5.3. Метою обробки персональних даних є надання Пацієнту Послуг Виконавцем та надання Замовнику/Пацієнту можливості швидкого та зручного доступу до персональних даних Замовника/Пацієнта, зокрема результатів надання Послуг, отримання додаткової корисної інформації, пов’язаної з результатами надання Послуг та станом здоров’я, а також в інших аналогічних цілях, що стосуються наданих Послуг та стану здоров’я.

5.4. Обсяг персональних даних, згоду на обробку яких Замовник/Пацієнт надає Виконавцеві, обмежується обсягом персональних даних, який зазначається Замовником/Пацієнтом при оформленні Замовлення, а також результатами надання Послуг.

5.5. Виконавець зобов’язується забезпечити конфіденційність та безпеку персональних даних Замовника/Пацієнта під час їх обробки. Співробітники Виконавця здійснюють обробку персональних даних Пацієнта виключно у зв’язку з виконанням їхніх професійних обов’язків та зобов’язуються не допускати розголошення персональних даних, які їм були довірені або стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків.

5.6. Замовник/Пацієнт зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані для оформлення Замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей у інформації про персональні дані Пацієнта, що надаються ним при отриманні Послуг, Виконавець з метою забезпечення конфіденційності медичної інформації, залишає за собою право відмовити в наданні Послуги Пацієнту до моменту з’ясування особи Пацієнта.

5.7. Надані Замовником/Пацієнтом персональні дані можуть бути передані виключно у порядку, встановленому законодавством України про захист персональних даних

6. Конфіденційність

Конфіденційною за цим Договором визнається інформація про факт звернення Пацієнта за Послугами, перелік наданих Послуг, результати їх надання, а також інша інформація, яка, відповідно до чинного законодавства, становить лікарську таємницю та іншу конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом).

7. Вартість та умови оплати послуг

7.1. Актуальна інформація про Перелік послуг Виконавця та їх вартість наявна на сайті Виконавця за адресою www.instytut-zoru.com.

7.2. Виконавець не має права змінювати вартість оплаченої Послуги після того, як Замовлення було здійснене та оплачене.

7.3. Вартість Послуг сплачується в національній валюті України – гривні у розмірі 100% ціни відповідної послуги у день фактичного надання послуги у готівковій або безготівковій формі.

7.4. Кошти, сплачені Замовником/Пацієнтом за  надані Виконавцем  та отримані Пацієнтом послуги, не підлягають поверненню у разі належного виконання умов Договору Виконавцем.

7.5. Виконавець гарантує дотримання конфіденційності і нерозголошення інформації щодо Замовлення, Послуг і проведених транзакцій.

8. Зміна умов Договору

8.1. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника /Пацієнта вносити зміни в текст даного Договору, в тому числі шляхом оприлюднення нової редакції Договору. Зміни в Договорі вступають в силу через 10 днів після їх оприлюднення на сайті www.instytut-zoru.com. і застосовуються до Замовлення, оформленого та підтвердженого після опублікування Договору.

8.2. Замовники/Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту їх опублікування на сайті Виконавця.

9. Термін дії Договору

Цей Договір набирає чинності з дня його оприлюднення шляхом опублікування на сайті Виконавця за адресою www.instytut-zoru.com і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, за винятком положень про конфіденційність, що визначені цим Договором, які діють безстроково.

10. Вирішення спорів

10.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом перемовин між Сторонами.

10.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом перемовин, спір між Сторонами буде вирішуватись судом за встановленими чинним законодавством України правилами підвідомчості і підсудності.

11. Відповідальність сторін. Форс-мажор

11.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо відшкодування шкоди. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.

11.2. Перевірка дотримання Виконавцем умов цього договору щодо повноти та якості надання Послуг здійснюється в тому числі шляхом клініко-експертної оцінки якості надання медичної допомоги і медичного обслуговування.

11.3. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг, у випадках порушення Замовником/Пацієнтом пунктів 3.4.3-3.4.6. цього Договору.

11.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажору), як то стихійні лиха, епідемії, карантини, воєнні дії, страйки, прийняття компетентними органами рішень тощо, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором. Про дію обставин непереборної сили одна Сторона зобов’язана повідомити іншу протягом 3 днів із дня виникнення таких обставин.

Дія обставин непереборної сили (форс-мажору) для Сторони підтверджується довідкою уповноваженого органу відповідно до встановленого законодавством України порядку.

12. Заключні положення

12.1. Цей Договір є публічною офертою. Відсутність підписаного Сторонами примірника Договору на паперовому носії з проставленням підписів обох Сторін в разі здійснення за цим Договором фактичної оплати Замовником/Пацієнтом, чи безпосереднє надання Послуги Пацієнту не є підставою вважати цей Договір не укладеним. Оформлення Замовлення та проведення оплати Пацієнтом та/або Замовником відповідно до умов Договору вважається акцептом.

12.2. При підтвердженні Замовлення на сайті Виконавця шляхом проставлення відмітки “Згоден (згодна) з умовами угоди користувача” Замовник/Пацієнт погоджується з усіма умовами цього Договору, текст якого ним прочитано та положення якого йому зрозумілі та погоджується отримувати повідомлення та електронні листи від Виконавця за номером мобільного телефону та адресою електронної пошти.

13. Адреса і реквізити Виконавця

ТОВ «Медичний центр «Інститут зору»
Місцезнаходження: 04073 м.Київ, вул. Копилівська,31 оф.100
Місце надання послуг: 04114 м.Київ, вул.Вишгородська,69 (клінічний корпус ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин НАМН»)
Ідентифікаційний код: 43096026
п/р UA94380377000002604100600374
в АТ «Укрбудінвестбанк» МФО 380377
Ліцензія на здійснення господарської діяльності з медичної практики:  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2020 року № 554.
Тел.: 044 3345696
e-mail: info@instytut-zoru.com
Директор Р.С. Скорупський